×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰
مجموعه ای از سخنرانی های آیت الله توکل/صوت

در ادامه ۱۵۰ سخنرانی از مباحث اخلاقی آیت الله سید رحیم توکل از استادان برجسته اخلاق تقدیمتان می گردد.

 

رابطه روح با حجاب تعلق۴۴:۲۱
تاثیر اختیار در حجاب گناه۳۷:۱۸
غفلت از حجاب۳۷:۴۶
شخصیت امام سجاد علیه السلام۳۰:۳۳
عذاب قیامت در قبال گناهان دنیا۲۷:۲۱
تبعات گناه۲۰:۵۶
پیرامون امام زمان علیه السلام۱۸:۵۲
ضعف اعتقادات عامل انجام گناه۱۷:۴۳
وجود صفات رذیله یکی از عوامل گناه۴۸:۳۱
حب دنیا عامل سیئات۳۰:۲۲
گناه و حالات تخریبی گناه در جان انسان۲۸:۳۰
حساب خواص از عوام جداست۳۲:۴۸
عالم محضر خداست۳۳:۳۴
شرط قبولی عبادات۴۷:۰۸
عالم محضر خدا۴۳:۰۶
فرق علم حضوری و علم حصولی۵۵:۵۵
افضل عبادات۴۴:۰۶
حب و حجاب نفس۴۰:۴۸
حجاب ظلمانی بین انسان و خدا۴۳:۵۴
بررسی اعمال از حیث ظاهر۴۹:۴۳
تفاوت در نیت اعمال۴۰:۰۸
دنیا مزرعه آخرت است۴۶:۴۵
جلسه بیست و هفتم : اعمال ما سببی از اسباب عالمند۳۹:۲۵
جلسه بیست و هشتم : نیت۴۴:۴۹
رابطه اعمال و باطن ما۳۹:۳۹
تاثیر نیت سوء در باطن۴۰:۳۹
مراتب سیر و سلوک۳۹:۰۰
کیفیت بعد نورانی۴۲:۱۳
امام زمان علیه السلام۴۳:۰۸
بر قراری ارتباط با خدا۳۹:۳۱
کیفیت عمل عبادی۴۲:۴۳
عالم دنیا عالم ملک است و آخرت ملکوت۴۴:۴۹
اقسام حجاب انسانی و حجاب تعلق۴۹:۲۵
قبض روح مومن در روایات۵۱:۱۶
دیدن ائمه هنگام قبض روح۱:۰۱:۴۲
برکات ورع و دوری از گناه۱:۰۱:۲۵
اقسام عبودیت۴۱:۳۰
عبادت برای محبت به خدا۳۹:۵۱
حریت انسان۴۱:۴۳
عواقب عجب۴۵:۲۰
بررسی شرایط عالم و جاهل۴۱:۳۶
راه تقرب به خداوند۴۲:۵۰
تفاوت در عبادت۳۸:۱۹
قانون عالم ملک۴۴:۵۰
تواضع در قبال عظمت خدا۴۲:۳۵
حقیقت عبودیت۴۰:۴۵
انفاق۴۴:۱۰
تعابیری از دنیا و آخرت۴۹:۰۷
عبادت چیست؟۴۶:۰۵
علت جعل عبادت۴۴:۲۸
راه چشیدن لذت عبادت۳۹:۲۸
حالات اهل عبادت۴۵:۰۸
مقلب القلوب۴۱:۲۳
مرگ قهری و اختیاری۱:۰۱:۵۴
حالات انسان در سکرات مرگ۱:۰۱:۲۵
سفارش به یاد کردن از مرگ۴۷:۲۸
لزوم تدارک قلبی برای مرگ۱:۰۰:۱۸
عالم شهود و مطلع شدن از حال باطن۵۴:۳۳
جهل به حقیقت مرگ۵۸:۲۳
عدم آمادگی برای مرگ عامل ترس از آن۱:۰۱:۴۴
علل ترس از مرگ و حالات انسان در قبر۵۷:۵۴
لزوم مرگ برای ادامه تکامل در عالم دیگر۴۸:۰۰
آماده شدن برای مرگ۱:۰۱:۲۵
چگونگی تعبیر از مرگ۱:۰۰:۲۵
حب لقاء الهی۵۸:۳۳
لزوم توجه به مرگ با قلبی خالی از دنیا۱:۰۱:۵۴
حالات انسان در هنگام قبض روح۰:۰۱:۰۴
حالات انسان حین سکرات مرگ۱:۰۰:۱۵
آنچه محتضر می بیند ۱:۰۰:۰۱
دیدن ملک الموت حین مرگ۱:۰۰:۳۹
برخورد ملک الموت با انسان حین مرگ۴۹:۴۰
مشاهده ائمه اطهار حین مرگ۱:۰۱:۴۲
برخورد ملک الموت با مومن هنگام قبض روح۵۲:۳۵
خضوع و خشوع قلبی۰۱:۰۲:۳۹
توجه قلب در نماز۰۱:۰۲:۰۲
امام زمان علیه السلام۰۱:۰۰:۲۵
نشاط در عبادت۰۱:۰۲:۳۲
آداب باطنی نماز۰۰:۵۷:۳۶
آداب طهارت در نماز۰۰:۵۹:۳۴
آداب طهارت باطنی نماز۰۰:۵۷:۲۱
آثار باطنی طهارت۰۰:۴۸:۵۳
قوای وجودی انسان۰۱:۰۲:۳۱
راه تطهیر باطن۰۱:۰۲:۰۰
برکات کرامت نفس۰۱:۰۱:۲۴
آثار فضائل اخلاقی در باطن۰۰:۵۶:۰۵
مذمت شرک به حق و نتایج آن۱:۰۰:۳۵
منشا باز شدن عالم شهود برای انسان۱:۰۱:۵۱
عوامل ایجاد غفلت و آثار آن۵۸:۰۵
بررسی و منشا فقر مالی۵۹:۵۹
فراموشی مرگ موجب غفلت می شود۱:۰۱:۳۵
حالات انسان در حین مرگ۵۹:۴۱
حالت انسان برای توجه به مرگ۵۹:۱۳
توجه انسان به مرگ و عواقب آن۱:۰۱:۲۳
انواع حجاب۰۰:۵۶:۵۵
برکات تهذیب نفس۰۱:۰۳:۱۸
برکات عرفان و اسماء الهی۰۱:۰۳:۰۹
طهارت اسماء الهی۰۰:۵۶:۱۵
تصرف در تکوین۰۱:۰۳:۱۹
تفاوت ابعاد انسان و ابعاد انبیاء۰۱:۰۱:۳۱
برکات معرفت۰۱:۰۳:۱۷
مقام عارف۰۱:۰۰:۱۲
باطن و ملکوت نماز۰۰:۵۵:۲۳
راه دستیابی به ملکوت عالم۰۰:۵۸:۴۵
اثبات وجود ملکوت در انسان۰۰:۵۶:۳۲
وجود ملکی و ملکوتی اعمال انسان۰۱:۰۳:۰۵
ظاهر و باطن نماز۰۱:۰۲:۵۲
راه رسیدن به ملکوت۰۱:۰۳:۰۰
ظاهر و باطن در اعمال۰۱:۰۲:۳۷
رابطه بین ظاهر و باطن عمل۰۰:۵۹:۴۸
برکات الهی برای نمازگذار۰۰:۵۳:۴۲
توجه به عزت خدا در نماز۰۱:۰۲:۰۳
توجه به ذلت خود در برابر خدا۰۰:۳۱:۵۹
خشوع برای خدا۰۱:۰۲:۵۰
پرهیز از حب مال۰۱:۰۱:۱۴
فنای عمر با محبت به دنیا۰۰:۵۹:۵۵
راه رسیدن به بقاء۰۰:۵۲:۰۸
دل کندن از دنیا و بهره وری از انوار الهی۰۱:۰۳:۴۲
انواع حضور قلب در دنیا۰۱:۰۳:۲۷
انواع حضور قلب در عبادت۰۱:۰۳:۴۱
رابطه خشوع قلب و معرفت خدا۰۰:۵۵:۲۳
حضور قلب در عبد برای معبود۰۱:۰۲:۴۶
اهمیت حضور قلب۰۱:۰۳:۱۷
پیمودن راه عرفان۰۱:۰۳:۳۴
برکات معرفت۰۱:۰۳:۲۶
عرفان نفس۰۱:۰۳:۲۴
معرفت نفس۰۱:۰۱:۱۰
اثبات تجرد نفس۰۱:۰۳:۰۶
راه کسب معرفت۰۱:۰۰:۴۹
عبودیت و عبد بودن۰۱:۰۳:۳۷
مبارزه با نفس برای رسیدن به رشد و تعالی۰۱:۰۲:۲۲
بیان مقامات نفس۰۱:۰۳:۰۴
آثار تهذیب نفس۰۱:۰۲:۲۹
تقویت و ارتباط با روح۰۱:۰۳:۲۰
کیفیت مشاهده ائمه هنگام قبض روح۰۰:۲۹:۴۴
دیدن ائمه هنگام قبض روح۰۰:۵۷:۳۲
دیدار مومنین با ائمه هنگام قبض روح۰۰:۵۹:۳۲
دیدار ائمه در هنگام مرگ۰۰:۵۹:۵۳
دیدن پیامبر ، حضرت علی و فاطمه۰۰:۵۱:۱۷
قبض روح مومنین و رویت همه ائمه۰۰:۵۶:۵۹
آثار محبت ائمه در وجود انسان۰۰:۵۴:۴۵
شرح کیفیت اعمال جوارحی و جوانحی۰۰:۵۹:۲۰
محبت،لازمه معرفت۰۰:۵۹:۵۷
نتایج محبت خدا و اهل بیت۰۰:۵۹:۱۵
مراتب محبت به اهل بیت۰۰:۵۰:۰۵
رابطه پیروی از فرمان حق با محبت اهل بیت۰۰:۴۷:۳۶
تقرب به درگاه الهی۰۰:۵۸:۰۷
سیره محبین اهل بیت با محبت ظاهری۰۱:۰۰:۱۵
برکات محبت ائمه هنگام مرگ۰۱:۰۰:۱۲
آیات و روایات پیرامون محبت واقعی۰۰:۳۱:۲۹
اوصاف اولیاء خدا۰۰:۵۳:۴۶
احیای قلب سیره اولیاء الهی۰۰:۵۲:۵۷
آثار عبادت در روح۰۰:۴۷:۵۴
آثار رفع تعلق۰۱:۰۱:۵۸

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.